28 maart 2021

Raadsvoorstel gemeente Het Hogeland en reactie van stichting MFA en SV Bedum

In de raadsvergadering van 9 december 2020 is door de voltallige gemeenteraad een motie ingediend met als kernvraag: maak helder wat er nodig is om de MFA Bedum te laten slagen? Om uitvoering te geven aan deze motie heeft het College van B&W een ‘tussenfase’ ingelast als verdiepingsslag op het haalbaarheidsonderzoek MFA Bedum van augustus 2020. De ‘tussenfase’ en de resultaten zijn ambtelijk vorm gegeven met tussentijdse terugkoppeling aan / facilitering door SV Bedum en Stichting Ontwikkeling MFA Bedum.

De tussenfase is begeleid en voorgezeten door een extern deskundige, die ook de eerdere haalbaarheidsonderzoeken voor de MFA heeft opgesteld. Door de extern deskundige is een eindrapport opgesteld die antwoord geeft op de vragen uit de motie van 9 december 2020.

Op 16 maart 2021 heeft het college van Het Hogeland echter besloten niet verder te gaan met de MFA. Dit is door de gemeente op 18 maart kenbaar gemaakt aan de stichting en SV Bedum. Het college wil als alternatief voor de MFA samen met SV Bedum zich hard maken voor het realiseren van een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige accommodatie, passend bij de omvang van de voetbalclub.

Om de raad te informeren heeft het college een raadsvoorstel geschreven met de bijbehorende bijlagen. Op woensdag 31 maart zal in een raadsoverleg het onderwerp MFA Bedum besproken worden waarna in de raadsvergadering van 14 april de raad een besluit moet nemen.

Stichting Ontwikkeling MFA Bedum en SV Bedum kunnen zich niet vinden in het besluit van de college om te stoppen met de MFA. SV Bedum ziet geen heil in het alternatief dat het college voorstelt. SV Bedum heeft dezelfde extern deskundige opdracht gegeven om door te rekenen wat de consequenties voor de voetbalvereniging zijn bij het alternatieve plan van het college. Uit dat rapport blijkt dat het alternatief voor de gemeente uiteindelijk een hogere bijdrage van de gemeente vraagt dan wat de gemeente bij moet dragen aan de MFA. Verder blijkt dat het alternatief van het college financieel niet haalbaar is voor SV Bedum.

Vrijdag 26 maart hebben de stichting en SV Bedum een reactie op het raadsvoorstel van het college gedeeld met alle raadsleden. Ook is het rapport met de consequenties voor SV Bedum op het alternatief van het college met de raadsleden gedeeld.

Hieronder zijn alle stukken voor het raadsoverleg en de reacties van SV Bedum en de stichting in te zien:

Klik hier voor het raadsvoorstel en bijlagen die op 31 maart worden besproken in een raadsoverleg van Het Hogeland

Reactie SV Bedum op raadsvoorstel

Reactie stichting Ontwikkeling MFA Bedum op raadsvoorstel

Memo consequenties varianten SV Bedum